Relay IDEC

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất:  IDEC - Japan

Liên hệ

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả

MC Việt Nam chuyên phân phối các loại relay, hãng sản xuất IDEC, giá tốt, hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc. 

Relay RJ1S Series: 

RJ1S-C-A24 , RJ1S-C-A120, RJ1S-C-A240, RJ1S-C-A220, RJ1S-C-D12, RJ1S-C-D24, RJ1S-C-D48, RJ1S-C-D100, RJ1S-CL-A110

Relay RU2S  Series: 

RU2S-C-A24, RU2S-C-A110, RU2S-C-A220, RU2S-C-D6, RU2S-C-D12, RU2S-C-D24, RU2S-C-D48, RU2S-C-D110,

Relay RM2S Series: 

RM2S-U-AC6, RM2S-U-AC12, RM2S-U-AC24, RM2S-U-AC110, RM2S-U-AC120, RM2S-U-AC240, RM2S-U-DC6, RM2S-U-DC12.

Relay RR2P Series: 

RR2P-U-AC6, RR2P-U-AC12, RR2P-U-AC24, RR2P-U-AC110, RR2P-U-AC120, RR2P-U-AC240, RR2P-U-DC6, RR2P-U-DC12, RR2P-U-DC24.

Relay RH2B Series:

RH2B-U-AC6, RR2B-U-AC12, RR2B-U-AC24, RR2B-U-AC110, RR2B-U-AC120, RR2B-U-AC220, RR2B-U-AC240, RR2B-U-DC6, RR2B-U-DC12.

Relay RY2S Series:

RY2S-U-AC6, RY2S-U-AC12, RY2S-U-AC24, RY2S-U-AC110, RY2S-U-AC120, RY2S-U-AC220, RY2S-U-AC240, RY2S-U-DC6, RY2S-U-DC12.

Relay RU4S Series: 

RU4S-C-A24, RU4S-C-A110, RU4S-C-A220, RU4S-C-D6, RU4S-C-D12, RU4S-C-D24, RU4S-C-D48, RU4S-C-D110, RU4S-CR-A110.

Relay RY4S Series: 

RY4S-UL-DC6, RY4S-UL-DC12, RY4S-UL-DC24, RY4S-UL-DC48, RY4S-UL-DC100, RY4S-UL-DC110, RY4S-UL-AC6, RY4S-UL-AC12, RY4S-UL-AC24. 

Relay RJ2S Series:

RJ2S-C-A24, RJ2S-C-A110, RJ2S-C-A120, RJ2S-C-A220, RJ2S-C-A240, RJ2S-C-D12, RJ2S-C-D24, RJ2S-C-D48, RJ2S-C-D100.

Relay RJ22S Series:

RJ22S-C-A12, RJ22S-C-A24, RJ22S-C-A120, RJ22S-C-A240, RJ22S-C-D5, RJ22S-C-D12, RJ22S-C-D24, RJ22S-C-D100, RJ22S-CL-A12. 

Relay RR3PA Series: 

 RR3PA-U-AC12, RR3PA-U-AC24, RR3PA-U-AC6, RR3PA-U-AC110, RR3PA-U-AC120, RR3PA-U-AC240, RR3PA-U-DC6, RR3PA-U-Dc12, RR3PA-U-DC24.

Relay RH4B Series: 

RH4B-U-AC6, RR3PA-U-AC12, RR3PA-U-AC24, RR3PA-U-AC110, RR3PA-U-AC120, RR3PA-U-AC220, RR3PA-U-AC240, RR3PA-U-DC6, RR3PA-U-DC12.