Nút nhấn IW Idec

Mã sản phẩm:  IDEC YW4B

Nhà sản xuất:  IDEC - Japan

Liên hệ

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả

MC Việt Nam chuyên phân phối các loại nút nhấn IDEC:

YW4B-A4E01W (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu trắng)

YW4B-A4E01R (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu đỏ)

YW4B-A4E01S (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu xanh dương)

YW4B-A4E01G (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu xanh lá cây)

YW4B-A4E01B (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu đen)

YW4B-A4E01A (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu cam)

YW4B-A4E01Y (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, vàng)

YW4B-A4E02W (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, màu trắng)

YW4B-A4E02R (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, màu đỏ)

YW4B-A4E02S (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, màu xanh dương)

YW4B-A4E02G (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, màu xanh lá cây)

YW4B-A4E02B (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, màu đen)

YW4B-A4E02A (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, màu cam)

YW4B-A4E02Y (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, vàng)

YW4B-A4E10W (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu trắng)

YW4B-A4E10R (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu đỏ)

YW4B-A4E10S (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu xanh dương)

YW4B-A4E10G (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu xanh lá cây)

YW4B-A4E10B (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu đen)

YW4B-A4E10A (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu cam)

YW4B-A4E10Y (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu vàng)

YW4B-A4E11W (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu trắng)

YW4B-A4E11R (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu đỏ)

YW4B-A4E11S (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu xanh dương)

YW4B-A4E11G (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu xanh lá cây)

YW4B-A4E11B (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu đen)

YW4B-A4E11A (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu cam)

YW4B-A4E11Y (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu vàng)

YW4B-A4E20W (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu trắng)

YW4B-A4E20R (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu đỏ)

YW4B-A4E20S (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu xanh dương)

YW4B-A4E20G (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu xanh lá cây)

YW4B-A4E20B (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu đen)

YW4B-A4E20A (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu cam)

YW4B-A4E20Y (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu vàng)

YW4B-M4E01-W,R,S,G,B,A,Y (Nút nhấn không đèn phi 22, nhấn nhả, tiếp điếp 1 NC, màu trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, cam, vàng)

YW4B-M4E02-W,R,S,G,B,A,Y (Nút nhấn không đèn phi 22, nhấn nhả, tiếp điếp 2 NC, màu trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, cam, vàng)

YW4B-M4E10-W,R,S,G,B,A,Y (Nút nhấn không đèn phi 22, nhấn nhả, tiếp điếp 1 NO, màu trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, cam, vàng) 

YW4B-M4E11-W,R,S,G,B,A,Y (Nút nhấn không đèn phi 22, nhấn nhả, tiếp điếp 1 NO + 1 NC, màu trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, cam, vàng) 

YW4B-M4E20-W,R,S,G,B,A,Y (Nút nhấn không đèn phi 22, nhấn nhả, tiếp điếp 2 NO, màu trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, cam, vàng)